PROJEKT OBČINA GORENJA VAS – POLJANE

Tip projetka
Vodovodi
O projektu

V začetku leta 2015 smo uspešno dokončali projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, projekt Občina Gorenja vas – Poljane, kanalizacija Trebija- Gorenja vas ( sekundarni kanalizacijski vodi ) in  oskrba s pitno vodo v porečju Sore«. Za naročnika Občino Gorenja vas – Poljane smo izvedli celovito vodovodno in kanalizacijsko omrežje s pripadajočimi objekti. Ta projekt nam je predstavljal še poseben izziv, pogodba z naročnikom je bila sklenjena v skladu s pogoji Fidic – rumena knjiga. To pomeni, da smo poleg izgradnje same izvedli tudi projektiranje v vseh fazah, to je izdelava projektov PGD, PZI in PID. Projekt je obsegal 16,5 km vodovodnega sistema, skoraj 10 km kanalizacijskega sistema, 4 vodohranov, 4 črpališč in 3 prečrpalnih postaj. Projekt je bil dokončan v pogodbeno dogovorjenem roku, kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili. Z uspešnim dokončanjem tega 6 milijonov vrednega projekta smo dokazali, da smo kos tudi  najzahtevnejšim gradnjam komunalne infrastrukture. Pridobljene izkušnje na tem zahtevnem projektu bomo v prihodnosti izkoristili kot konkurenčno prednost na trgu.