Tlačna kanalizacija v Podlehniku

Tip projetka
Kanalizacije
O projektu

V prvem polletju 2015 smo uspešno dokončali projekt »Izgradnja tlačnega voda v območju kanala 7.0 s sanacijo ceste« za naročnika Občino Podlehnik. Projekt je obsegal gravitacijsko navezavo obstoječega kanala na črpališče, izgradnjo črpališča in tlačnega kanala 7.0. Kanalizacija obravnavanega območja je bila izvedena v smislu ločenega kanalizacijskega sistema, tako, da kanalizacijski sistem vsebuje le fekalno (komunalno) vodo in se smejo vanj priključiti le gospodinjstva. Zaradi neurejenih fekalnih izpustov (pretočne greznice) je bila izgradnja sistema pomembna zlasti z vidika zaščite vodotoka. V sklopu izgradnje tlačnega kanala se je izvedla tudi sanacija oziroma rekonstrukcija ceste v dolžini 800 m. Projekt je bil dokončan v pogodbeno dogovorjenem roku, kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili.