Zaključena izgradnja kanalizacije v Dobrni

Zaključena izgradnja kanalizacije v Dobrni

V mesecu avgustu smo uspešno zaključili projekt »Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje – območje Dobrna (faza 1), Vinska Gorica (faza 4) in Vrba (faza 8) ter povodje potoka Klanjščica (faza 2)« za katerega smo v letu 2014  z naročnikom Občina Dobrna podpisali pogodbo v vrednosti 1,15 milijona evrov. Gradbena pogodba z naročnikom so bila sklenjena po sistemu »na ključ«. Obseg del je zajemal izgradnjo kanalizacijskega sistema v skupni dolžini 8 km in izgradnjo črpališča Vinska Gorica. Zgrajena kanalizacija poteka pretežno po zemljiščih občinskih javnih cest in poti ter delno po zasebnih zemljiščih in bo priključena na obstoječ kanalizacijski sistem in tako posredno na ČN Dobrna. Dela so potekala v skladu z zastavljenimi cilji in so bila izvedena v dogovorjenem roku. Hkrati smo zaključili tudi obnovo vodovoda in obnovo hišnih vodovodnih priključkov, ki se je izvajalo vzporedno s projektom izgradnje kanalizacije.